Skip to content

Tilakokemuksen mittaaminen muuttuvassa työympäristössä

Tietotyön tilakokemuksen muutoksen ymmärtäminen ja tilakokemuksen parantaminen. Sirkku Kokkola selvitti YAMK -opinnäytetyössään tilakokemuksen mittaamisen tapoja.

Kehittämistyön tuloksena syntyi suomalaiselle kiinteistöyritykselle konsepti tilakokemuksen mittaamisen työkaluista yhteisissä työympäristöissä. Konsepti kuvaa tilakäyttäjän motivaatiotekijät mittauksiin vastaamiseen ja sisältää ratkaisuehdotuksen jatkuvatoimisen, tilakohtaisen ja tutkimuksellisen tilakokemuksen mittaamiseen tarkoitettujen työkalujen hyödyntämisestä. Kehittämistyön tuotoksena syntyi myös tilakokemusta arvioivien ja kehittävien kokemusviitekehysten sovellettavuuden yhteenveto sekä markkinakatsaus tilakokemusta mittaavista työkaluista.

Hankkeen yhteistyökumppani, suomalainen kiinteistöyritys, jatkojalostaa konseptin pohjalta tilakokemuksen arviointia ja mittaamisen kehittämistä. Markkinakatsausta sekä kokemusviitekehysten yhteenvetoa voidaan hyödyntää missä tahansa yrityksessä, jossa pohditaan tilakokemuksen arvioinnin ja kehittämisen tapoja muuttuvassa tieto -työympäristössä.

Kokemusviitekehysten sovellettavuuden yhteenvetoa voidaan myös hyödyntää opetuskäytössä. Jatkokehittämisessä/-tutkimuksessa voisi pohtia, voiko viitekehyksiä hyödyntää alkuperäisestä kontekstista poikkeavaan ympäristöön. Esimerkkinä virtuaalisen tilakokemuksen tutkimiseen tarkoitettu Metux-mallin mukainen pyrkimys vaikuttaa käyttäjän motivaatioon, sitoutumiseen ja hyvinvointiin kuuden eri näkökulman kautta voisi toimia tieto-työntekijän tulevaisuuden fyysisen tilakokemuksen suunnittelussa ja arvioimisessa.

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilullisin menetelmin. Muotoiluprosessina käytettiin Design Councilin ns. tuplatimanttimallia, joka iteratiivisena ajattelua monipuolistavana ja kohdentavana prosessina tukee oleelliseen keskittymistä, yhteisten päätösten tekemistä ja auttaa varmistamaan ratkaisujen kehittämistä oikeaan ongelmaan. Opinnäytetyön tietoperustassa tarkasteltiin koronaviruspandemian vauhdittamaa tietotyön murrosta, työympäristöjohtamista, kokemustaloutta ja työtilakokemusta sekä viittä kokemusviitekehystä, joiden avulla voidaan arvioida ja kehittää käyttäjän käyttökokemusta.

Kehittämistyötä ohjasivat kysymykset, joiden avulla selvitettiin, miten tilakokemusta mitataan nykyisin ja mitä haasteita mittaamiseen sisältyy. Kolmantena kehittämiskysymyksenä oli, millaisia jatkuvan tilakokemuksen keräämiseen tarkoitettuja välineitä löytyy markkinoilta. Palvelumuotoilullinen lähestymistapa auttoi tarkastele-maan näitä kehittämiskysymyksiä ei ainoastaan työympäristöasiantuntijan, vaan erityisesti tilakäyttäjän näkökulmasta.

Opinnäytetyön pääset lukemaan täältä.

Lisätietoja:
Sirkku Kokkola