Siirry suoraan sisältöön

Kokemusten Talo

Covid19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat tuottaneet ylipääsemättömiä haasteita etenkin aloilla, joiden liiketoiminta perustuu sekä fyysiseen läsnäoloon ja vuorovaikutukseen että asiakkaiden skaalautuvuuteen isoissa paikallisissa tiloissa.​

Tästä syystä tarve uusien palvelujen, tuotteiden, elämysten ja etenkin liiketoimintamallien kehittämiseen on suurempi kuin koskaan. Pandemiasta johtuen ihmiset ja yritykset ovat myös valmiimpia kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uudenlaisia virtuaalisia konsepteja. Pandemia muutti loppuasiakkaiden toimintamalleja tavalla, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia työn, kodin ja muiden kiinteistöjen käyttämiseen. 

Tässä hankkeessa vastataan näihin tarpeisiin kehittämällä virtuaalitiloista uutta kestävää liiketoimintaa etenkin matkailu-, ravintola-, tapahtuma- sekä luovan alan pk-yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. 

Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja tyhjiksi jääneisiin ja käyttötarkoitukseltaan muuttuneisiin tiloihin kiinteistöalalla.

Neljän ammattikorkeakoulun (Laurea AMK, Haaga-Helia AMK, Turku AMK ja Xamk)  yhteistyönä valmistelemassa kahden vuoden hankkeessa tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä. 

Hankkeessa tutkitaan ja ennakoidaan näihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhaasteita pandemian asettamissa rajoissa nyt ja sen jälkeen etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen (MaRaTa-ala) sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa. 

Tutkimuksen perusteella hankkeessa yhteiskehitetään systemaattisesti ympäristöpsykologisiin periaatteisiin perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja ja liiketoimintamalleja. Hankkeessa on tarkoitus myös etsiä kestäviä ratkaisuja tyhjiksi, vajaakäytölle tai käyttötarkoitukseltaan pandemian takia muuttuneille fyysisille tiloille. Hanke toteutetaan kiinteistöalan tilan tarjoajien sekä MaRaTa- ja luovien alojen virtuaalisten ja hybridipalvelujen tarjoajien pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyönä. Tutustu hankekuvaukseen tästä

1. Elämysten talo - tilakokemuksen taustaa

Hankkeessa tutkitaan tilakokemusta fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tutkimuksen avulla hanke tuottaa tietoa uusien hybriditilojen ja niihin perustuvien liiketoimintamallien ominaisuuksista.

Laurean ammattikorkeakoulu kartoittaa tyhjäksi tai vajaakäytölle jääneitä tiloja ja selvittää niiden erilaisia uusiokäyttömahdollisuuksia. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu kartoittaa Laurean rinnalla erityisesti matkailu, ravintola ja tapahtumatiloja.

Elämysten tila –kokonaisuuteen etsimme yhteystyökumppaneita erityisesti tilantarjoajien sekä virtuaaliratkaisuja kehittävien yritysten ja organisaatioiden taholta.

2. Matkailun, ravintoloiden ja tapahtumien talo

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu on hankkeessa keskittynyt testaamaan virtuaalielämyksiä etenkin matkailu-, ravintola ja tapahtuma tilojen kontekstissa.

Virtuaalisuus on tullut kotiimme, mutta miten sitä voitaisiin hyödyntää vaihtoehtoisissa tiloissa. Haaga-Helia hyödyntää palvelukokemusten laboratoriota Labd8 viedessään palveluelämyksen laboratorion ulkopuolelle.

MaRaTa-tilojen- kokonaisuuteen etsimme yhteistyökumppaneita etenkin pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joilla on halukkuutta kehittää omia liiketoimintamallejaan.

3. Esittävän taiteen talo

Elämyksellinen tila syntyy sisällöstä ja yleisön välisestä vuorovaikutuksesta. Turun ammattikorkeakoulu rakentaa hankkeessa esittävän taiteen produktioita, joissa tutkitaan paitsi yleisön ja katsojan tilakokemusta myös esiintyjän tilaa. Turun ammattikorkeakoulu pohtii, miten paikasta riippumattoman virtuaaliproduktion fyysinen alusta toimii. Lisäksi testiproduktiossa pohditaan, miten yleisö reagoi esitykseen ja taitelijoihin, jotka eivät ole fyysisesti läsnä. Produktiossa pohditaan myös yleisön keskinäisen suhteen merkitystä elämyksellisen tilakokemuksen synnyssä.

Etsimme esittävän taiteen tilan osalta pieniä ja keskisuuria luovan alan yrityksiä sekä testiyleisöjä.

4. Virtuaalisen pelitaiteen talo

Tosielämän esitys voidaan lähettää fyysisiä tiloja uhmaten paikasta toiseen ja ajasta riippumatta. Xamk tutkii hankkeessa, mitkä virtuaaliset elementit sitouttavat yleisön ja miten virtuaalinen tilakokemus syntyy. Xamkin testilaboratoriossa tutkitaan yleisön ja lähettäjän virtuaalista tilakokemusta sekä sitä minkälaisin pelillisin, vuorovaikutteisin ja elämyksellisin elementein tätä voidaan vahvistaa. Xamk selvittää myös minkälaisia teknisiä rajaehtoja liikuteltavalle virtuaalilaboratoriolle voidaan asettaa ja kuinka helposti sen avulla voidaan luoda elämyksiä toiseen fyysiseen tilaan.

Virtuaalitaiteen tila etsii yhteistyökumppaneita luovan ja teknisen alan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joilla on kiinnostusta kehittää uusia digitaalisia palvelukonsepteja. Lisäksi kaipaamme testiyleisöjä.