Skip to content

Elämyksellisiä kulttuurikokemuksia kauppakeskuksen tyhjäksi jääneisiin liiketiloihin

Elämyksellisiä kulttuurikokemuksia kauppakeskuksen tyhjäksi jääneisiin liiketiloihin

Tyhjäksi jääneiden liiketilojen määrät ovat etenkin Covid-19 pandemian aikana kasvaneet ja niiden hyödyntämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Nelli Saartin marraskuussa 2022 valmistuneessa palvelumuotoilun opinnäytetyössä pureuduttiin tähän ongelmaan kauppakeskuksen tyhjäksi jääneiden liiketilojen näkökulmasta. Työn tavoitteena oli löytää ja konseptoida uusia kulttuurikokemuksen muotoja, jotka tuottaisivat lisäarvoa kauppakeskuksen asiakkaille ja joita voitaisiin hyödyntää tilapäisesti tyhjäksi jääneisiin liiketiloihin. Kokemusten talo -hanke toimi työlle toimeksiantajana ja tapauskohteena toimi Kaakkois-Suomen suurin ostopaikka, kauppakeskus Veturi.

Palvelumuotoilu käyttäjätiedon keräämisen ja konseptoinnin apuna

Palvelumuotoilu tuo työkalut uusien, käyttäjälleen merkityksellisien ja lisäarvoatuovien konseptien suunnitteluun viemällä käyttäjän suunnittelutyön keskiöön jo heti alusta alkaen. Työssä hyödynnettiin palvelumuotoilun eri menetelmiä tiedonkeruun apuna sekä tulosten analysoinnissa. Tutkimustietoa kerättiin haastattelulla, kevyellä työpajalla, kyselyillä sekä vertailuanalyysilla. Kerätty tieto analysoitiin samankaltaisuuskaaviota hyödyntäen.

Haastattelemalla kauppakeskus Veturin operatiivista johtoa kerättiin arvokasta tietoa siitä, millaista toimintaa kauppakeskus toivoo ja millaisia reunaehtoja tilojen käytöllä on. Kauppakeskuksen liiketilat ovat helposti valjastettavissa uusiokäyttöön, sillä tiloista löytyy jo valmiiksi kaikki oleellinen lämmityksestä kalusteisiin. Esille nousi myös huomioon otettavia reunaehtoja suunnittelu työhön, kuten toiminnan äänentaso tai loukkaantumisriskin minimointi.

Kyselyiden ja kevyentyöpajan tarkoituksena oli saada käyttäjiä ideoimaan kulttuurikokemuksia, joita he haluaisivat päästä kokemaan. Kauppakeskus Veturissa järjestetty kevyt työpaja piti sisällään kuvakollaasitaulun erilaista kulttuurikokemuksista, johon käyttäjät saivat kirjoittaa post-it lapuille omia ideoitaan. Tämän lisäksi kyselyitä kerättiin paikan päällä kauppakeskuksessa niin asiakkailta, kuin henkilökunnaltakin sekä verkossa Kouvolassa asuvilta henkilöiltä. Ideoita kerättiin runsaasti, jotka analysointivaiheessa ryhmiteltiin samankaltaisuuksien mukaan eri teemojen alle. Näiden teemojen avulla saatiin määriteltyä suunnittelua ohjaavat tekijät ja jalostettua lopullinen konseptiehdotus.

Tutkimuksesta analyysin jälkeen esille nousivat kolme keskeistä pääteemaa, joiden pohjalta konseptiehdotus suunniteltiin. Näitä teemoja olivat elämyksellisyys, kulttuuritoiminta, johon voi itse osallistua ja joka olisi helposti kaikkien saatavilla sekä toiminta, joka mahdollistaisi rentoutumisen ja irtautumisen normaalista arjesta

Kuva kuvakollaasista, johon kauppakeskus Veturin asiakkaat saivat ideoida omia konseptiehdotuksiaan

Elämysmetsä konsepti antaa jokaiselle jotakin

Työn lopputuloksena syntyi Elämysmetsä-niminen konseptiehdotus, joka yhdistää käyttäjien toiveet, kauppakeskuksen ja kulttuurin tuomat hyödyt yhdeksi kokonaisuudeksi. Konsepti pyrittiin koostamaan tilapäiskäytön määritelmien mukaisesti siten, että se olisi helposti mukautettavissa ja että sitä voitaisiin hyödyntää kaiken kokoisissa liiketiloissa.

Elämysmetsä on konsepti, joka muuntuu helposti moneksi ja tuo moniaistisuuden yhdeksi elementiksi osaksi elämyksellisyyttä. Metsäteema syntyi kauppakeskus Veturin kestävän kehityksen ja ympäristöstä huolehtimisen arvojen mukaan. Tilassa on mahdollisuus rentoutua ja se muuntuu helposti myös toiminnalliseksi tilaksi.

Työssä on nähtävillä palvelumuotoilun tärkeys asiakaslähtöisten kokemusten suunnittelussa, ideoinnissa ja uusien konseptien synnyssä. Kokemusten talo -hanke pystyy hyödyntämään tutkimusta ja tuloksia tilakonsepteja kehittäessä sekä ne vastaavat osaltaan hankkeen tavoitteisiin.

Pääset lukemaan opinnäytetyön kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/782334/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6%20-%20Nelli%20Saarti.pdf?sequence=2

Lisätiedot:

Palvelumuotoiluopiskelija

Nelli Saarti

nelli.saarti@gmail.com (anesa002@edu.xamk.fi)